АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТОНСКИ УСЛУГИ

ПРОЕКТИРАЊЕ НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

Станбени згради

Станбено- деловни згради

Семејни куќи

Викенд куќи

КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ

Канцеларии

Ресторани

Хотели

Трговски центри

Супермаркети

Аптеки

Бензински станици

Складилишта

КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ

Агрикултурни

Медицински

Образовани

Опшествени

Индустриски

Религиозни

ЕНТЕРИЕРИ И ЕКСТЕРИЕРИ

Нови уредувања

Реконструкции

Преуредување

Идејни решенија за:

Станбени простории

Деловни простории

Комерцијални простории

Медицински простории

Хортикултурни уредувања

Дизајн на фасада