ГЕОДЕЗИЈА

ГЕОДЕТСКИ ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ

 • Геодетско нулто снимање на терен и пратење на различни типови на површински копови (депони, каменоломи, и др.) со пресметување на ископаната кубатура
 • Геодетско снимање и изработка на 3Д модел на терен со изработка на напречни и попречни профили
 • Геодетско снимање на напречни и поречни профили за објекти со различни намени, патишта,железници,мостови, итн…
 • Геодетско снимање на напречни и поречни профили на реки, езера, канали, површински копови, итн…
 • Геодетско детално снимање на фасади за реконструкција
 • Геодетско проектирање, изведба и вршење на надзор при изградба на објекти од високоградба и нискоградба со различна намена (згради,мостови, патишта,итн..)
 • Геодетско обележување на објекти со различна намена (згради, мостови, патишта,итн..) и изработка на геодетски проект за обележување
 • Геодетска хоризонтална и вертикална контрола на градба во изградба
 • Геодетско следење на деформации на објекти за време и после завршување на градбата
 • Геодетско поставување на висински маркери за почеток на градба
ГЕОДЕТСКИ КАТАСТАРСКИ УСЛУГИ

Во соработка со нашиот партнер Геодет  – Ви нудиме и услуги од областа на Катастар

 • Упис на објекти со различни намени во катастарот на недвижности со етажно и габаритно снимање
 •  Премер на празна катастарска парцела во функција на запишување во катастар на недвижности
 • Обележување на градежна парцела со премер на лице место
 •  Нумерички податоци, Експропријација, Приватизација за Градежно Земјиште
 •  Решавање на имотно правни односи (концесии, долгорочни закупи и др.)
 • Физичка делба на катастарска парцела со исколчување на деловите на лице место
 •  Парцелација врз основа на урбанистички план со теренско мерење
 •  Обележување на граници на катастарска парцела
 • Идентификација на катастарска парцела со увид на лице место без премерување
 • Идентификација на катастарска парцела со премер и увид на лице место
 • Изготвување на ажурирана геодетска подлога
 • Обележување проектирана градба на терен- Протокол,
 • Откуп на градежно земјиште под зграда/објект/дел од објект по стекнат правен статус на бесправно изграден објект
 • Консолидација на земјоделско земјиште
 • Премер на инфраструктурни објекти поставени на стопа
 • Премер на собраќајни, енергетски и каналски надземни инфраструктурни објекти
 • Премер на водоводна, канализациона и енергетска инфраструктура (на отворен ров)
 • Премер на водоводна, канализациона и енергетска инфраструктура (на затворен ров со откривање на инфраструктурни објекти со скенер/трагач/шлиц)
 • Легализација на бесправно изградени објекти
 • Бришење на срушен објект или дел од објект од катастарскиот план
 • Спојување на парцели по ново оформена парцела
 • Промена на култура во катастар на земјиште
 • Вадење на катастарски податоци – имотни листови, поседовни листови, копија од катастарски план итн.